การตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อความปลอดภัยก่อนดำเนินการผลิต Material Receiving Inspection Before Processes

0
4321

มื่อกล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะ การตรวจสอบสิ่งปลอมปนที่เป็นอันตรายต่อ ผู้บริโภค เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว ผู้ผลิตส่วนใหญ่ มักให้ความสนใจและมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบ ที่ท้ายกระบวนการผลิต (End of Line) โดยมักจะ ตรวจสอบหลังจากที่สินค้าบรรจุในบรรจุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่สินค้าจะถูกส่งออกจากสายการผลิตไปยังผู้บริโภค (หรือลูกค้า) การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จุด สุดท้ายของกระบวนการผลิตเป็นการรับประกัน คุณภาพก่อนการส่งมอบ แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบวัตถุดิบที่เรารับเข้ามาเพื่อทำการ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็มีความจำเป็นเช่นกัน ดังเหตุผลต่อไปนี้

ป้องกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตรวจพบได้ง่ายกว่า

การตรวจจับเศษโลหะปลอมปนที่เป็นอันตราย ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบเข้ามา ก่อนที่จะส่ง เข้าสู่กระบวนการผลิตนั้น มีโอกาสที่เราจะตรวจ เจอได้ง่ายกว่า เพราะเมื่อเศษโลหะเหล่านั้น หลุดเข้าไปสู่กระบวนการผลิตแล้ว เศษโลหะชิ้น ใหญ่ๆ อาจถูกตัด หั่น บด ในขั้นตอนการแปรรูป จนแตกกลายเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ตรวจจับได้ยากขึ้น ดังนั้น การตรวจสอบวัตถุดิบก่อนที่จะส่งเข้าสู่ กระบวนการผลิตจึงมีแนวโน้มที่จะตรวจพบและ ขจัดออกได้ง่ายกว่า
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต
เศษโลหะไม่เพียงแต่เป็น อันตรายกับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตราย กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน การตรวจสอบและคัดแยกเศษโลหะในวัตถุดิบ นั้นสามารถป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร ราคาแพงในกระบวนการผลิตได้ เช่น ชุดใบ มีดเครื่องบด เครื่องตัด ใบพัดของปั๊มลำเลียง ชุดสกรูลำเลียง เป็นต้น
ลดความสูญเสียของบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ ประกอบอื่นๆ

หากนำตาลทรายที่รับมาจาก ผู้ผลิตมีเศษโลหะปะปนอยู่ เมื่อนำไปผสมกับ ผงกาแฟที่มีมูลค่าสูง เพื่อผลิตเป็นกาแฟพร้อม ดื่มแล้ว กลับตรวจพบเศษโลหะดังกล่าวใน ขั้นตอนสุดท้าย ทำให้ต้องสูญเสียทั้งนำตาล ทราย กาแฟ และส่วนผสมอื่นๆ และยังมีต้นทุน ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปอีกมากมาย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านำ ค่าแรงงานอีกด้วย นอกจากนี้                                                                                                                                    หากเราตรวจพบเศษโลหะหลังการบรรจุสินค้า เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก คือ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูง แม้อาจจะ นำสินค้ากลับไปเข้าสู่กระบวนการ Reprocess ใหม่ได้บ้าง แต่สิ่งที่ต้องทิ้งไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ เลยคือ บรรจุภัณฑ์

ลดปัญหาความยุ่งยากในการตรวจสอบสินค้า ที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

ในบางครั้งสินค้ามัก ถูกบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ เมทัลไลซ์ฟิล์ม ขวดที่มีฝาโลหะ หรือกระป๋องโลหะ ทำให้การ ตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากบรรจุแล้ว นั้นไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ (ต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน แทน) ดังนั้น การตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอน การรับวัตถุดิบจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดอันตราย จากเศษโลหะปลอมปนได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัย การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ในกระบวนการผลิตควบคู่ไปด้วย

จากเหตุผลข้างต้น การตรวจสอบวัตถุดิบ ตั้งแต่ ขั้นตอนการรับวัตถุดิบเข้ามาในกระบวนการ ผลิต จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณา การติด ตัง้ เครือ่ งตรวจจบั โลหะเปน็ สิง่ จำเปน็ พืน้ ฐานที่ ไม่ควรมองข้าม เพื่อตรวจสอบและคัดแยก วัตถุดิบให้ปราศจากเศษโลหะที่เป็นอันตราย