การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบกล่องสำหรับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มPackaging Innovation – A World of Possibilities

0
1838

วามโดดเด่นของฝาปิด ที่ทำด้วยวัสดุชีวภาพ อยู่ที่การนำ โพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) ซึ่งผลิตจากอ้อย มาใช้แทนที่วัสดุจากเชื้อเพลิง ฟอสซิลแบบเดิม (Fossil-fuel)

ในแต่ละปี โครงการรางวัลนวัตกรรมเครื่องดื่ม โลก (World Beverage Innovation Awards) จะ นำเอาไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ มาพิจารณาและประกาศยกย่องความคิด ที่ดีที่สุด โดยนับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา FoodBev Media ได้จัดโครงการรางวัล นวตั กรรมเครือ่ งดืม่ โลกขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องความเป็นเลิศและ นวัตกรรมในทุกหมวดหมู่ของอุตสาหกรรม เครื่องดื่มทั่วโลก

สำหรับในปี 2557 นั้น งานประกาศรางวัล นวัตกรรมเครื่องดื่มโลกจัดขึ้นที่เมือง เนิร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งแบ่งรางวัล ออกเป็น 25 หมวดผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่น้ำผลไม้ ยอดเยี่ยม (Best Juice) และเครื่องดื่มฟังก์ชัน นัลยอดเยี่ยม (Best Functional Drink) ไปจนถึงกาแฟพร้อมดื่มยอดเยี่ยม (Best Ready to Drink Coffee) และเครื่องดื่ม แนวคิดใหม่ยอดเยี่ยม (Best New Beverage Concept) ตลอดจนหมวดหมู่ที่จัดขึ้นเพื่อ แบรนด์ต่างๆ ได้แก่

ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ การผลิต กระบวนการแปรรูป ความยั่งยืน รวมถึงการตลาดและการสื่อสาร

คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา นวัตกรรมจาก 40 ประเทศ รวมกว่า 325 ผลงานที่เข้าร่วมโครงการในหมวดหมู่ต่างๆ 26 หมวด ซึ่งคณะกรรมการต่างก็รู้สึกประทับใจ เป็นอย่างมากกับจำนวนของผลงานนวัตกรรม ที่ส่งเข้าร่วมพิจารณาในโครงการฯ อีกทั้งยัง เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ใหม่ๆ การใช้ส่วนผสมที่แปลกใหม่ แคมเปญ การตลาดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ โครงการด้าน โภชนาการและสิ่งแวดล้อมมากมายหลาย
รูปแบบ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการผลิตและ เทคโนโลยีที่พร้อมจะนำความเปลี่ยนแปลงมา สู่อุตสาหกรรมนี้

ฝาปิดยอดเยี่ยม (Best Closure) และบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง หรือถุงยอดเยี่ยม (Best Carton or Pouch)

สำหรับผลการประกาศรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ได้แก่ ฝาปิดยอดเยี่ยม (Best Closure) และบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง หรือถุงยอดเยี่ยม (Best Carton or Pouch) ซึ่ง นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลได้แก่ ฝาปิดที่ทำ ด้วย วัสดุชีวภาพ Bio-based Caps และกล่องเครื่อง ดื่มรุ่น เต็ดตรา ท็อป ที่มีส่วนบนถอดแยกได้ (Tetra Top Separable Top) ซึ่งเป็นนวัตกรรม จาก เต็ดตรา แพ้ค บริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหารและ เครื่องดื่ม

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม – โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ที่ก้าวล้ำ

สำหรับในหมวดของ Best Carton คณะ กรรมการให้การยอมรับถึงประโยชน์ที่ เต็ดตรา ท็อป (Tetra Top Separable Top) นำมา สู่ผู้บริโภค ทั้งความสะดวกสบายเหมือน บรรจุภัณฑ์แบบขวด ความเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ตลอดจนรูปลักษณ์และความรู้สึกที่ทันสมัย ส่วนบนของกล่องที่เป็นพลาสติกได้รับการ ออกแบบขึ้นให้เอื้อต่อการคัดแยก และการ รีไซเคิล เพียงแค่ใช้หัวแม่มือบีบส่วนที่เป็น พลาสติก ก็จะสามารถถอดแยกออกจาก ตัวกล่องได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีแนว รอยประด้านนอกของส่วนตัวกล่องที่เป็น กระดาษ ทำให้หลุดออกจากกันได้ง่าย

การนำโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง ซึ่งผลิตจาก อ้อยมาใช้แทนที่วัสดุจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แบบเดิม

ส่วนในหมวดของฝาปิดยอดเยี่ยม ความโดด เด่นของฝาปิดที่ทาด้วยวัสดุชีวภาพ อยู่ที่ การนำโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) ซึ่งผลิตจาก อ้อยมาใช้แทนที่วัสดุจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แบบเดิม (Fossil-fuel) โดยคาดการณ์ว่า ฝาปิดซึ่งผลิตจากทรัพยากรที่ทดแทนได้เหล่านี้ จะมียอดจัดจาหน่ายไปทั่วโลกที่สูงถึง 1.7 ล้านฝา ในปี 2557 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556 ถึง ร้อยละ 45 และในปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค เพิ่งจะประกาศเปิดตัว บรรจุภัณฑ์รุ่น เต็ดตรา เร็กซ์ไบโอเบสท์ (Tetra Rex Bio-based) ที่ผลิต จากส่วนประกอบของพลาสติกชีวภาพและ กระดาษ ซึ่งนับว่าเป็นบรรจุภัณฑ์แรกของ โลกที่ทาจากวัสดุที่เป็นทรัพยากรทดแทนได้ ทั้งหมด