Nanoliposomes as Lipid Vesicles for Food Application

0
2016

ารนำโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งได้ เข้าไปพลิกโฉมในหลายวงการ อาทิ การแพทย์ เครื่องสำอาง การเกษตร รวมถึงในวงการ อาหารด้วย โดยสำหรับการนำไปใช้ใน อาหารนั้น นาโนเทคโนโลยีจะไปช่วยปรับปรุงรสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส สี และความคงตัวในอาหาร นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มการดูดซับและเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ (Bioavailability)ในโภชนเภสัช (Nutraceutical) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพิ่มคุณสมบัติการต้านจุลินทรีย์และช่วยห่อหุ้มส่วนประกอบอาหารหรือวัตถุเจือปนอาหารได้อีกด้วย