Conveyor Belt Fastening Solutions Met at Food Pack

0
852

Flexco ผู้นำระดับโลกในงานต่อสายพานต่อเนื่อง ได้เข้าร่วมออกแสดง สินค้าในงาน ฟู้ดแพค เอเชีย 2015 ซึ่งเพิ่งจัดไปในระาว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ และได้ถือโอกาสนี้เปิดตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดเบื้องต้น FGP Food Grade Precleaner สู่ตลาดเอเชียเป็นครั้งแรก โดยสินค้าที่เป็นจุดเด่นของงาน ได้แก่ Novitool Amigo เครื่องต่อรอยสำหรับสำยพำน ซึ่งทำงำนได้อย่ำงรวดเร็วและปลอดภัย “ไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังเติบโตสำหรับเรา โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์และแปรรูป อาหาร ซึ่งสินค้าของ Flexco สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยโซลูชันในระดับฟู้ดเกรด” Jerry Loh ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้กล่าว