Conductivity Meter Detects Chemical Contamination in Drinks

0
1617

Producers need measuring and detecting instruments for contaminated chemicals to eliminate before operating any beverage production. The difference between pure water and cleaning chemicals can be identified by their conductivity.


conductivity meter1นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือร้านขายยา โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตู้สำหรับแช่เครื่องดื่มตั้งอยู่ อาจจะเป็นเครื่องดื่มผสมโซดา โคล่า เครื่องดื่มผสมชาเขียว หรือแม้แต่เบียร์ ซึ่งตลาดเครื่องดื่มทุกวันนี้มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ทั้งจัดกิจกรรมชิงโชคหรือการลดแลกแจกแถมเพื่อเพิ่มยอดขาย แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงควบคู่กันไปก็คือ คุณภาพของสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อันจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าและ องค์กรอย่างประเมินค่าไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตเครื่องดื่มจึงต้องหันมาสนใจการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเคร่งครัดในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มนั้น จำเป็นต้องได้รับการควบคุมให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรค ซึ่งสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้อาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรืออาจมาจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตก็ได้ โดยในที่นี้จะพูดถึงสารเคมีที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนหลังจากที่ผลิตเครื่องดื่มเสร็จแล้ว หรือเพื่อทำความสะอาดก่อนการผลิตเครื่องดื่มชนิดอื่น โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กรดและด่างในการทำความสะอาด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หากกรดและด่างปนเปื้อนลงไปในเครื่องดื่มแล้วย่อมจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอน

ดังนั้น ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดและตรวจสอบสารเคมีที่ปนเปื้อน เพื่อที่จะกำจัดสารเคมี (กรดและด่าง) ออกไป ก่อนที่จะดำเนินการผลิตเครื่องดื่มทุกชนิด

โดยความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารนั้นจะสามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่างของน้ำบริสุทธิ์กับสารเคมีที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดได้เครื่องมือที่ใช้วัดการตกค้างของสารเคมีคือเครื่องมือวัดความนำไฟฟ้า เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดท่อและถังปฏิกิริยานั้น มีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ เราสามารถนำคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีที่นำมาใช้ล้างทำความสะอาดได้ว่าเพียงพอต่อการทำความสะอาดหรือไม่ และยังสามารถตรวจสอบการหลงเหลือของสารเคมีได้ด้วย โดยหลักการการทำงานของเครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้าจะวัดจากประจุบวกและประจุลบที่อยู่ในน้ำ ซึ่งโดยธรรมชาติของสารละลายที่เป็นของเหลวนั้นจะมีการแตกตัวออกเป็นประจุบวกและลบอยู่แล้ว เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้านั้นจะวัดปริมาณประจุที่มีอยู่ในของเหลวได้

ในอุตสาหกรรมอาหาร นั่นก็คือ การเลือกใช้เครื่องมือที่ทำจากสเตนเลส

นอกจากสารเคมีที่ตกค้างในท่อหรือถังปฏิกิริยาแล้ว วัสดุของเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร นั่นก็คือ การเลือกใช้เครื่องมือที่ทำจากสเตนเลส ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน มีความทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย มีความปลอดภัยสูง และไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกในส่วนของเครื่องมือวัดค่านั้น ก็ควรเลือกวัสดุเป็นสเตนเลสที่มีเกรดเหมาะสม เช่น 316 หรือ316L เป็นต้น

ท้ายที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น การให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆ ที่จะละเลยไม่ได้ เพื่อปกป้องผู้บริโภคและปกป้องชื่อเสียงของตราสินค้าให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไปอย่างยั่งยืน


conduotivity


At convenience stores, department stores, restaurants, or pharmacies, we often see chillers containing many drinks, including soda, mixed drinks, cola, green tea, and even beer. With high competition in the beverage market, there are many special activities, such as lucky draws or promotions, to increase sales. However, another necessary factor to be considered is product quality. It is important to satisfy consumers and avoid negative effects which can be caused by low-standard products and can invaluably damage a brand and company image. Therefore, beverage manufacturers strictly focus on product quality control.

It is necessary to ensure the beverage production process is free from contaminants and microorganisms, which come from the environment, or chemicals used in production lines. It is important to learn about cleaning chemicals for sanitizing or eliminating other contaminants after finishing production or before starting the production of your next product. Although acid and alkaline salt are mostly used for this purpose, they are still risks if they contaminate the beverages.

Therefore, producers need measuring and detecting instruments for contaminated chemicals to eliminate before operating any beverage production. The difference between pure water and cleaning chemicals can be identified by their conductivity.

conductivity meter2The measuring instrument for chemical residue is a conductivity meter which is based on the amount of cations and anions in water. Since cleaning chemicals for tubes and batch reactors contain certain conductivity, we can use this specific property as an indicator to detect chemical quality as well as chemical residual. Liquid solutions naturally breakdown into charges in which conductivity meters can measure the amount present in the solutions.

In addition to chemical residues in tubes or batch reactors, equipment used in the production process is also important.

It should be made from stainless steel, which is most suitable for the food industry because of its corrosion resistance, durability, easiness-to-clean, high safety, and no dirt accumulation. Measuring tools should also be stainless with an appropriate grade such as 316 or 316L.

With consumers being more concerned than ever with their health, product quality is consequently a top priority in order to protect both consumers and brand image while still maintaining sustainable competitiveness.