อีก 10 ปีข้างหน้าไทยกลายเป็นประเทศผู้นำในเรื่องของการส่งออกอาหารทะเลแปรรูป

0
1297

มื่อพูดถึงพริกขี้หนูสวน กระเทียม โขลกพอหยาบ ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวแล้ว คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่นึกถึงอาหารทะเล เพราะด้วยรสเปรี้ยวของมะนาวและความเค็มของน้ำปลาที่ผสมกันอย่างลงตัวกับความเผ็ดของพริกและกระเทียมนั้น ต้องยอมรับว่าช่างเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวกับรสหวานของอาหารทะเลสดๆ เป็นยิ่งนัก นอกจากรสชาติที่อร่อย หวาน กรอบแล้วนั้น อาหารทะเลยังเป็นแหล่งชั้นเลิศของอาหารประเภทโปรตีนอีกด้วย โดยจากค่าประมาณการพบว่า ใน 1 ปี คนไทยมีการบริโภคอาหารทะเลเฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 กิโลกรัม/คน/ปี เลยทีเดียว

 

ระเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ติดทะเลเป็นแนวยาวทางตอนใต้ โดยทางด้านฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และฝั่งตะวันออกติดกับอ่าวไทย ผนวกกับเป็นประเทศในแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลเป็นอย่างมาก จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาการประมง ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในด้านที่มีผลผลิตทางด้านการประมงสูง โดยผลผลิตมวลรวมในสาขาประมงมีมูลค่ารวม 9.89 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 11.87% ของผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรทั้งหมด สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทยนั้น นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพในเรื่องของการแปรรูป การพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการผลิต การรักษาคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับคู่ค้าอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่ของไทยนั้นประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป โดยเมื่อพิจารณาจากการส่งออกพบว่า ภาวะตลาดของอาหารทะเลแปรรูปในช่วง 5 ปี (2554-2558) ที่ผ่านมามีการขยายตัวค่อนข้างผันผวน โดยสินค้าหลักในการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปของไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของอาหารกระป๋อง เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.8 ของสินค้าประมงที่ส่งออก รองลงมาเป็นสินค้าในกลุ่มของกุ้ง ทั้งแบบแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง คิดเป็น ร้อยละ 36.1

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทยนั้น มีกำลังผลิตหลักอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.7 ส่วนภาคอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 38.3 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปของไทยนั้นยังคงจะต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันสัตว์น้ำในบริเวณน่านน้ำทะเลของไทยได้ลดจำนวนลงไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทย เริ่มมีการขยายการผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อลดปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ แรงงาน และการขนส่งลง

ในอนาคตอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า หากประเทศไทยยังต้องการจะเป็นประเทศผู้นำในเรื่องของการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปต่อไป ทั้งทางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมคงต้องร่วมมือช่วยกันพัฒนาระบบและวางแผนการจัดการทางด้านทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มชาวประมง เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู้นำทางด้านอาหารทะเลแปรรูปอย่างยั่งยืนต่อไป

Finding the Way For Thailand’s Processed Seafood

When talking about pounded chili and garlic flavored with fish sauce and lime juice, we are surely thinking of seafood dishes. With the lime’s sourness and fish sauce’s saltiness slightly blended with the spiciness of chili and garlic, they are a perfect combination best suited for the freshness of seafood. Apart from its tasty flavor, seafood is also a good source of protein and has long been a favorite dish for Thais, with seafood consumption ranging between approximately 20-30 kilograms/person in each year.

Sea-Food-Thai-2Thailand’s close vicinity to the sea in the South and along the East and West Coasts, coupled with its equatorial location, make it rich in marine resources. According to the Office of Industrial Economics’ report, Thailand was ranked in the world’s top ten countries with successful fisheries development in terms of high fisheries productivity. The GDP in the fishery sector alone is at 98.9 billion baht, accounting for 11.87% of the total GDP of the agricultural sector. Thailand’s processed seafood industry is considered to have large potential in terms of processing, knowledge development, production technology, quality control, and food safety standards, all of which are well-recognized among Asean countries. These advantages haveled Thailand’s processed seafood industry into the global stage by exporting to large nations, such as the US, Japan, and the EU. The exporting situation over the last five years (2011-2015) has fluctuated in terms of expansion. The major exports for processed seafood products in Thailand are mostly canned foods like tuna and fish in tomato sauce, which hold 37.8% of exported fishery products, followed by both chilled and frozen shrimp products with a 36.1% share.

The processed seafood industry’s main production capacity is in Southern Thailand with 61.7% of total production occurring there.

Thailand’s seafood production process relies heavily on raw seafood materials caught from local waters where the population of marine life has been greatly reduced over the last 10 years. This has affected the processed seafood industry and is driving manufacturers to move their production to other Asean countries in order to avoid shortages of raw material and increases in labor and logistics costs]

If Thailand still wants to be a leading country in the exportation of processed seafood over the next 10-20 years, both the government and the private sector must find a way to develop strategies and plans for marine resource management and distribute this knowledge to fishermen. These are keys to Thailand remaining a leader of sustainable processed seafood products.