AFB FoodLab Campครั้งที่ 3

0
1611

กิจกรรมสัมมนา พร้อม Workshop ที่น่าสนใจ
ในหัวข้อ“Innovation Funtional Beverages” 
(Joint Health,High Cholesterol and Digestion Health)

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จัดโดยสถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต ร่วมกับสาขาการจัดการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้ด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ เพื่อพัฒนาใหม่ ออกสู่ตลาด ภายในงานคุณจะได้พบกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผศ.ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง ผศ. รัชนี ไสยประสง ผศ. วิชชุดา สังข์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้                              สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   092-4935698                                                                         สมัครได้ที่ http://gg.gg/a2o63                                                สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัคร