Clean label  Modified Starch  : Export market trend information

0
3671

ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นฉลากอาหารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำหรับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารในแต่ละครั้ง “Clean Label” ยังคงเป็นกระแสที่นิยมมากว่า 20 ปี สามารถตีความหมายได้ตามความเข้าใจของแต่ละภูมิประเทศ ได้แก่การเป็นฉลากที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีหรือวัตถุเจือปนอาหาร (Ins no.หรือ E no.) ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่หยุดนิ่งที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพร่วมด้วย

 

แป้งดัดแปร (Modified starch) เป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ที่มีบทบาทสำคัญในออกแบบลักษณะเนื้อสัมผัส ความข้นหนืด และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์นม ขนมอบ ซอส อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์ เป็นต้น วิธีการดัดแปรทางเคมีมีศักยภาพสูงในการทำให้ได้แป้งที่มีหน้าที่ที่จำเพาะและหลากหลาย โดยต้องแสดงหมายเลขบนฉลาก  Ins no.1400-1450 หรือ E no.1400-1451 อาจจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกลุ่มผู้บริโภคอาหาร Clean Label

 

ปัจจุบันผู้ผลิตแป้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการดัดแปรด้วยวิธีทางกายภาพ (Physical Modified Starch) เพื่อให้ได้คุณสมบัติเทียบเคียงกับแป้งดัดแปร (Modified starch) โดยใช้สารเคมี  แป้งที่มีการดัดแปรโดยวิธีทางกายภาพจึงถือเป็น Clean Label Modified Starch ที่ไม่ต้องแสดง INS หรือ E number การแสดงฉลากเทียบเท่ากับการใช้ Native Starch แต่คุณสมบัติเหมือนแป้งที่ผ่านการดัดแปรโดยใช้สารเคมี กล่าวคือมีหน้าที่โดยตรงกับความหนืด เนื้อสัมผัส อายุการเก็บรักษา กลิ่นรส และลักษณะปรากฏ การทนต่อกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน และมีการใส่ใจด้านการปลอด GMO เพิ่มเติม ซึ่งการพัฒนาแป้งที่นำมาใช้แทน แป้งดัดแปร (Modified starch) ประสบความสำเร็จทั้งรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้ความร้อนทำให้หนืด

สำหรับแนวโน้มตลาดส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8.7 โดยมีมูลค่า 1.12 ล้านล้านบาท โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน สัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ญี่ปุ่นร้อยละ 14 สหรัฐอเมริการ้อยละ 10 จีนและแอฟริกามีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 9 เป็นต้น เป็นผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึงจีนเริ่มฟื้นตัว  ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริโภคที่นิยมกระแสอาหาร Clean Label ผู้บริโภคชาวอเมริกันและยุโรปมีวัฒนธรรมการอ่านฉลากโภชนาการ สำหรับแถบเอเชีย ญี่ปุ่นและจีนเป็นสองประเทศที่ให้ความสนใจเช่นกัน ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจของผู้ประกอบการในการส่งออกอาหาร Clean label ไปยังประเทศดังกล่าว ซึ่งการจะส่งออกไปประเทศได้นั้นควรศึกษาความต้องการของตลาดกฎหมายข้อบังคับทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการยกเลิกสารสังเคราะห์ที่ใช้ในอาหารต่างๆ รวมทั้งเตรียมการล่วงหน้าในการวิจัย จัดหาวัตถุดิบจากธรรมชาติแทนวัตถุดิบสังเคราะห์เดิมที่มีแนวโน้มไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค


Nowadays, consumers are increasing their health consciousness. Food labels are one of the factors for making a decision to buy food each time. “Clean Label” has been a popular trend for over 20 years. It could be interpreted according to the understanding of each country worldwide. Mostly,

“Clean label is easily readable, food made from natural raw materials, free from chemicals or food additives (Ins no. or E no.). The food manufacturers are willing to meet the requirement of consumers. Therefore, they continue to use technology for product development. The challenge is how to produce good quality food products with healthy benefits and results

Modified starch is a native starch that was treated to change its properties to be suitable for using in various industries, especially in the food industry. It was defined as “Food additive” which plays an important role to design texture, viscosity and stability of products such as dairy, bakery, sauces, frozen foods, meats, etc. Chemically modified starch es provide high efficiency to make specific and diverse functions. However, it h as to show numbers on the label , (Ins no.1400-1450 or E no.1400-1451 ) and  this may cause a bad image for clean label consumers.

Starch manufacturers have been trying to develop products that have undergone physical modification to obtain comparable properties as well as chemically modified starches , (which have been declared Ins no. or E no.). The properties have specific functions that directly affect viscosity, texture, shelf life, taste, appearance, resistance to the pasteurization process and non-GMO , was also a consideration. The chemically modified starch replacement was successful both in cook up and instant foods. Physical modified Starch is known as clean label starch in food industry.

The outlook for the Thai food industry export market in 2018 is trending towards growth in comparison to last year. The expectation is to reach 7.0% with a value of 1.12 trillion baht. The major export markets are 30% ASEAN, 14% Japan, 10% USA . China and Africa share 9 % each. It may be a consequence for some of these countries, which have recovered from recession and in turn may increase their food demand. Most of the consumers from these countries are clean label consumers. American and European consumers have a culture of reading nutrition labels. In Asia; Japanese and Chinese consumers also pay attention to this trend. This could be an attractive opportunity for Thai food manufacturers to export clean label food to those countries. The requirements and regulations in cancellation of synthetic substances use in various foods, both the short-term and the long-term of the target market should be studied. As well as the preparations for advance research on replacing natural substance ingredients instead of the use of synthetic substance ingredients.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/Additional Information

The article is under the courtesy of Tate&Lyle

Reference: บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไออามี ประเทศสหรัฐอเมริกา. 2559. รายงานภาวะตลาด: Clean Label กระแสสินค้า อาหารมาแรงในสหรัฐอเมริกา

http://www.clean-label.de/index.php?page=what-is-clean-label

http://www.researchandmarkets.com/research/qtvxzj/clean_label

https://www.tateandlyle.com/ingredient/claria-functional-clean-label-starch

http://www.smethailandclub.com/entrepreneur-2347-id.html

 

===================================================================================

Pacharapat Siangprohdee

พชรพัชญุ์  เสียงเพราะดี

Technical Sales Representative

ผู้แทนขายด้านเทคนิค

BJC Specialties Co., Ltd. | Thailand

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.tateandlyle.com/ingredient/claria-functional-clean-label-starch