อะไรคือบทบาทที่แท้จริงของบรรจุภัณฑ์ในการช่วยลดอาหารที่ถูกทิ้ง? What is the true role of packaging in minimising food waste?

0
1670
Pierre Pienaar FAIP, CPP Education Director – Australian Institute of Packaging (AIP) President – World Packaging Organisation (WPO)

Perre Pienaar กล่าวว่า จากสิ่งที่ผมได้เห็นและมีประสบการณ์ในการเดินทางทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่พบเห็นก็คือบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน บรรจุภัณฑ์มีบทบาทที่เรียบง่าย ปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายจากการเน่าเสียและการปนเปื้อน แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ปัจจุบันผู้ประกอบการได้เปลี่ยนโฟกัสการให้ความสำคัญที่ว่าบรรจุภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบอาหารของโลกและทำหน้าที่สำคัญในการขนส่งอาหารจาก แหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค

คำถามที่ว่าอะไรคือบทบาทของบรรจุภัณฑ์ที่แท้จริงในการช่วยลดของเสียจากอาหารนี้ ยังคงเป็นที่คำถามที่ถามกันทั่วโลกเนื่องจากผู้บริโภคมีปัญหาในการทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างของเสียจากอาหารหรือตัวบรรจุภัณฑ์เอง และบทบาทที่แท้จริงของบรรจุภัณฑ์ต่ออาหาร  ผู้บริโภคจำเป็นต้องเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการช่วยป้องกันและลดของเสียจากอาหารแต่เป็นที่น่าเสียดายคือ เรามัวแต่ให้ความสนใจมุ่งเน้นไปที่การจัดการกำจัดอาหารเมื่อหมดอายุ แทนการมองหาแนวทางในการป้องกันการสูญเสียตั้งแต่ต้น เมื่อคุณเปลี่ยนความสนใจไปดูที่ทั้งระบบของการผลิตตลอดถึงทุกห่วงโซ่อุปทาน จะทำให้สามารถมองเห็นวิธีการป้องกันการลดของเสียจากอาหารตามลำดับ และสามารถหาทางและให้ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียอาหาร

อีกหนึ่งความสำคัญคือผู้บริโภคเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์มีบทบาทและมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยยืดอายุของอาหาร ป้องกันการปนเปื้อน ให้ความสำคัญถึงกระบวนการขนส่งอาหารไม่ว่าในระยะใกล้หรือไกล ว่าอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและสุขภาพของผู้บริโภคเมื่อบริโภคอาหารเหล่านั้น เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า  ผู้ผลิตจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวถึงความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์ และสินค้าแบรนด์ต่าง ๆจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคในที่สุด

แต่น่าเสียดายที่การบรรจุภัณฑ์ที่ดีอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั่วโลกได้ แต่บรรจุภัณฑ์สามารถช่วยให้ไม่ต้องเกิดความสูญเสียส่งผลให้สามารถรักษาคุณภาพและปริมาณให้ได้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด แทนที่จะต้องสูญเสียไปกับกระบวนการ และตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ก่อนที่เราจะพิจารณาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุของบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือความรับผิดชอบที่ยั่งยืน การนำกลับมาใช้ใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หรือแม้กระทั่งการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นโดยใช้วิธีการใหม่ล่าสุดของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะและการเพิ่มอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นเราต้องเข้าใจและใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับห่วงโซ่อุปทาน

หนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตในโลกกลายเป็นขยะ ปริมาณดังกล่าวคิดเป็น 1.3 พันล้านตันต่อปี ในภูมิภาคของเราตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการผลิตอาหารประมาณ 30% จากธัญพืช / ธัญพืชเกิดการสูญเปล่า 45%จากรากผลไม้ ผักและเมล็ดน้ำมันกลายเป็นขยะ 20% จากเนื้อสัตว์และนม ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสหมดสภาพหรือคาดว่าน่าจะหมดสภาพมากที่สุด เช่น เนื้อสัตว์และนมกลับมีเปอร์เซ็นต์เสียต่ำสุด ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? ผมถามตัวเองว่าทำไมผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการจัดการเพื่อลดของเสียได้อย่างไรเมื่อครึ่งหนึ่งของผลไม้และผักกลับหมดสภาพมากกว่า ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราควรหันมาให้ความสำคัญต่อการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์หรือไม่

การบรรจุภัณฑ์ที่ดีไม่เพียงแต่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ แต่สามารถช่วยป้องกันหรือลดการสูญเสียที่เกิดจากร้านค้าปลีกหรือจากบ้านของผู้บริโภค แต่ยังสามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดสำนึกหรือพฤติกรรมที่จะให้ความสำคัญต่อการบรรจุภัณฑ์โดยเริ่มต้นที่บ้าน การกำจัดของเสีย การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ในขณะเดียวกันถึงแม้การรณรงค์ในการลดขยะจากอาหารแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้รับการให้ความสำคัญเพื่อเทียบกับการให้ความสำคัญด้านอื่น อีกมาก

What is the true role of packaging in minimising food waste?

From that which I have seen and experienced in my global travels over recent years is that packaging plays a very important role in creating sustainable food chains. Packaging has a very simple role; it protects products from damage, spoilage and contamination. Sadly, the current conversations have shifted the focus off the fact that Packaging is at the forefront in the development of global food systems and serves an important function to transport food from paddock to the plate.

The question of ‘What is the true role of packaging in minimising food waste’

continues to be asked all the way around the world as consumers are having difficulty understanding the difference between food waste, packaging waste and the true purpose of packaging when talking about food. Consumers need to understand that Packaging is fundamental in helping the prevention and reduction of food waste.

Unfortunately, so much of the current conversations are focused on managing the end-of-life disposal of food, instead of looking at ways of preventing the wastage in the first instance. When you shift the conversation to the food production end of the supply chain you can then focus on the reduction area of the Food Waste Hierarchy. This discussion then focuses on reduction of physical food waste and also the role of packaging in minimising food waste.

It is important that Consumers have a better understanding of the serious and health-related role that packaging actually plays in extending shelf life, keeping food protected and not contaminated, ensuring that the food can be transported across long distance, not spoil and so much more. This is not to say that we can’t take a serious look at developing more sustainable packaging along the way and it is time that the brands stopped and looked at the their packaging lifecycle and the environmental issues that it may cause at end-of-life.

Unfortunately packaging alone cannot fix the dire global issue of food waste. Packaging can however make a VERY big difference to how much more food makes it to those in need, rather than being wasted along the supply chain. The packaging industry can’t do this alone.

Before we consider any packaging design, packaging material, innovative product, technological advancement, or responsibility, sustainable, reusable, environmentally-friendly packaging or even enhanced user experience through all the latest methods of smart packaging and increased shelf life, we MUST understand and appreciate where packaging actually fits in the supply chain.

A third of all food produced in the world goes to waste.

That amounts to 1.3 billion tonnes of food per year. In our region, from start to finish of food production, approx. 30% of cereals/grains are wasted. 45% of root foods, fruit and vegetables and oil seeds go to waste. 20% of meat and dairy go to waste. The commodities that one would expect go to waste most easily i.e. meat and dairy, has the lowest percentage waste. Why is this? I ask myself why these products have managed to reduce waste when half of all fruits and vegetables go to waste. Could this not become a major focus for the packaging industry?

Packaging can not only extend shelf life, preventing wastage at retail and in homes, but it can also influence consumer behaviour through smaller portion size, disposal systems and re-use opportunities. While the value of packaging as a strategy to minimise food waste continues to gather attention, packaging remains an undervalued strategy in comparison to other approaches.

We require an in-depth analysis into packaging opportunities and short falls in the retail environment, as well as more comprehensive analysis into consumers’ relationship with packaging in the home. This data should provide much more meaningful insight into how packaging can support the fight to minimise and reduce food waste.

I want to emphasise the need for education from a very early age to bring greater awareness that we CAN reduce food waste and thereby reduce global poverty. The packaging industry places a very large emphasis on the importance of packaging education and all the associated elements to creating an effective pack.

The ability to minimise food waste has enormous implications from a financial, environmental and a social perspective that could lead to significant benefits. The understanding and acceptance that packaging is a solution to food waste is still emerging, there are still many negative perceptions that packaging can well be an important aspect to finding a long-term solution to this issue.

As a part of its commitment to the National Food Waste Strategy and the United Nations Sustainable Development Goal 12:3 Responsible Consumption & Production of Food the Australian Institute of Packaging (AIP) are focused on providing long-term education and training on The Role of Packaging in Minimising Food Waste, Save Food Packaging, Sustainable Packaging and Lifecycle Analysis. The AIP also have a representative on the Department of the Environment and Energy National Food Waste Steering Committee and are a core participant in the Fight Food Waste Cooperative Research Centre.


Prof Pierre Pienaar FAIP, CPP

Education Director – Australian Institute of Packaging (AIP)

President – World Packaging Organisation (WPO)

educate@aiapck.com.au

www.aipack.com.au