Smart Farmer ปรับตัวอย่างไร ให้ก้าวทันยุค 4.0

0
1100

ายมนตรี บุญจรัส (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิ ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด กูรูด้านเกษตรปลอดสารพิษ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Smart Farmer ปรับตัวอย่างไร ให้ก้าวทันยุค 4.0” ภายใต้งานพัฒนาความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ปีงบประมาณ 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และให้คำปรึกษาด้าน Digital Economy ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้มีความสามารถพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ตลาดในยุค 4.0 โดยมีนายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยง (กลาง) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด