วิฟ เอเชีย ฉลองครบรอบ 33 ปี ด้วยพื้นที่การจัดงานที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมปศุสัตว์ครบวงจร

0
926

ปิดตัวอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในไตรมาสแรกของปีนี้ที่งานแสดงสินค้านานาชาติอันดับหนึ่ง “วิฟ เอเชีย” หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการแปรรูปอาหารเพื่อบริโภค โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ คือ 13 มีนาคม 2562 ที่ไบเทค บางนา โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างบริษัทระดับโลกเรื่องงานแสดงสินค้าด้านปศุสัตว์ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป และ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค โดยนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 16 หรือครบรอบ 33 ปี ของการจัดงาน VIV Asia ภายใต้แนวคิดFrom Feed to Food” ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00 . – 18.00 . ทั้งนี้ผู้จัดงานได้เพิ่มพื้นที่ในการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากปีที่แล้วขึ้นอีกร้อยละ 30 รวมเป็น 30,000 ตารางเมตรเน็ต เต็มพื้นที่ของไบเทค และยังมุ่งเน้นเรื่องขั้นตอนการเลี้ยงและการแปรรูปเนื้อสุกร รวมไปถึง ด้านวิศวกรรมการผลิตอาหาร (Food Engineering business) ผู้มาชมงานจึงมีโอกาสได้พบกับบริษัทชั้นนำ 1,245 แห่งจาก 62 ประเทศ ในเอเชียและทั่วโลกตลอด 3 วันนี้ คาดหมายว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายภายในงานกว่าหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาท (18,000,000,000)

วิศวกรรมอาหาร – จุดเด่นของวิฟ เอเชีย

วิฟ เอเชีย ได้นำภาคธุรกิจใหม่ “อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร” ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์และบริการในการผลิตอาหาร สำหรับทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ปีกและไข่ เนื้อแดง ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม ด้วยแนวคิดที่จะเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ โดยมีโซนวิศวกรรมอาหารที่ ฮอลล์ 98 ซึ่งมีบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง รวมไปถึงการบริการครบวงจรมาให้บริการ โดยจะมีการสาธิตการทำงานก่อนการผลิต การชำแหละ ส่วนผสม สารแต่งเติม เครื่องปรุงรส อุปกรณ์ในการหมักต่างๆ การแช่เย็นและแช่แข็ง การขึ้นรูปชิ้นเนื้อ การขนส่ง การจัดการความปลอดภัยทางอาหาร เทคโนโลยีไอทีและดิจิทัล สุขอนามัย การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการด้านพลังงาน

คำปราศรัยในพิธีเปิดงาน

พิธีเปิดงานวิฟ เอเชีย 2019 อย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เอกอัครราชทูต และผู้แทนจากนานาประเทศ ผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาคม และเอกชนรวมไปถึงมีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งเอเชียหรือ Asian Personality Awardsแก่ผู้ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งเอเชีย

รมช.ลักษณ์ เปิดงาน VIV Asia 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในระดับเอเชีย

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวิฟ เอเชีย (VIV Asia 2019) ณ ลานกิจกรรมวิฟ สแควร์ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในระดับเอเชีย โดยมีรูปแบบเน้นการแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับปศุสัตว์และการจัดสัมมนาในหัวข้อที่นำไปสู่การต่อยอดความรู้เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์ได้ นอกจากนี้ ยังมุ่งที่จะยกระดับการเกษตรไทยผ่านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และการทำประมง มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล เกิดความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในการจัดการฟาร์มมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์มาโดยตลอด โดยได้มอบหมายกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว และร่วมจัดงานประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ การจัดการการป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งออกอีกทั้งยังเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ของกำลังแรงงาน และการจัดการกับความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้ โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ ทั้งการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของฟาร์มและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร รวมถึงส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมในการทำการเกษตรด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอธุรกิจใหม่ขยายมายังหมวดวิศวกรรมอาหาร ที่เป็นงานที่ตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเปิดโอกาสให้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในธุรกิจการเกษตรและปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย การจัดงานดังกล่าว จึงเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และยังเป็นจุดหมายหลักทางธุรกิจของเอเชียที่ได้รับการสนับสนุนจากความพร้อมของสถานที่จัดงานไมซ์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านไมซ์ที่มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า “จากการที่มูลค่าทางการตลาดของเนื้อสัตว์ที่ใช้ปรุงอาหารสูงกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ รวมทั้งของอาหารสัตว์อีกหกพันล้านดอลลาร์ ผมจึงเชื่อมั่นว่า เราทุกคนในที่นี้ต่างตระหนักดีถึงบทบาทของนิทรรศการนี้ที่มีต่อการค้าโลก และต่อความเป็นอยู่ด้วยความสุขของมนุษยชาติ ทีเส็บ ร่วมสนับสนุนการประชุมและนิทรรศการนานาชาติที่สำคัญเช่นนี้ ตามแนวนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่า วิฟ เอเชีย คือ งานที่อยู่ในเวทีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นขนาดของงานและผู้เข้าชมงาน ซึ่งได้รับคะแนนนิยมสูงสุดจากผู้เข้าชมงานและผู้เข้าแสดงงาน ในครั้งที่ผ่านมามีการบันทึกยอดจำนวนผู้เข้าชมงานเป็นสถิติใหม่ โดยมีผู้เข้าชมงานทั้งหมด 45,952 คน จาก 127 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสูงกว่าตัวเลขในปี พ.. 2558 เกือบร้อยละ 20

นางสาวปนัดดา ก๋งม้า หัวหน้าสายงานธุรกิจปศุสัตว์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ผู้ดูแลโครงการ วิฟ เอเชีย

กล่าวว่า “ในการจัดงาน VIV Asia ทุกครั้ง ทีมของเราพยายามพัฒนางานแสดงในด้านต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ในห่วงโซ่อาหาร และสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดปศุสัตว์เอเชีย วิฟ เอเชีย 2019 จึงมุ่งเน้นที่ธุรกิจผลิตอาหาร เนื่องจากเราได้นำเสนอผลงานใหม่คือ “วิศวกรรมอาหาร” ในฮอลล์ 98 อนึ่ง เรายังมุ่งเสนอธุรกิจการเลี้ยงสุกรด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 30 จากบริษัทที่เข้าร่วมในนิทรรศการ เราได้สร้างการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดต่อกับประเทศอื่น โดยจัดแสดงพาวิลเลียนต่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศ จาก เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ประเทศไทย สหรัฐ ญี่ปุ่น แคนาดา จีน และสเปน ทั้งนี้นอกจากการจัดแสดงแล้วยังมีกิจกรรมภาควิชาการด้วย โดยจัดเตรียมเวทีเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้จากการสัมมนาและการประชุมมากกว่า 100 งาน อนึ่ง งานนี้ยังมีการร่วมมือกับการจัดประชุม Global Feed and Food Congress (GFFC) ครั้งที่ 6 ซึ่งตรงกับงาน วิฟ เอเชีย ในสัปดาห์เดียวกัน

วิฟ เอเชีย 2019 จะจัดงานระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 ถึง 18.00 . สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมงานนี้ โปรดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ www.vivasia.nl

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-670-0900