DITP ร่วมกับ Exim Bank จัดกิจกรรมหนุนการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน

0
774

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ “Cross Border
E-Commerce”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์ของตนเองและเพิ่ม
โอกาสในการขายสินค้าสู่ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานมีการบรรยาย
ให้คำปรึกษาธุรกิจด้านต่างๆ พร้อมให้ความรู้การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ Thaitrade.com
สร้างช่องทางเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศ การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพโดยวิทยากรจากบริษัท แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และกลยุทธ์ปิดความเสี่ยงการค้าออนไลน์จากวิทยากร Exim Bank เป็นต้น
โดยมีนาย ยุทธพงศ์ มีแก้ว (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เป็นประธานในงาน
ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พญาไท กรุงเทพฯ