Streamlined Logistics for Cold Chain Storage

0
1343

ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหาร แช่เยือกแข็งเพิ่มมากขึ้น ผนวกกับภาวะตลาด ที่มีการแข่งขันสูงส่งผลให้ได้ผลกำไรไม่มาก เท่าที่ควร จึงเป็นสาเหตุให้ต้องหาแนวทาง ในการปรับปรุงซัพพลายเชนอุณหภูมิแช่แข็ง ด้วยวิธีการย่นเวลา เพิ่มความถูกต้องของ ออเดอร์ และรักษาคุณภาพของสินค้าเอาไว้ ให้ได้ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ค้าปลีก ทั้งหมดนี้ทำให้ ทั้งผู้ผลิตอาหาร ผู้ขนส่งกระจายสินค้า และ ผู้ค้าปลีก ต่างหันมาใช้คลังสินค้าอัตโนมัติแบบ Deep-Freeze แทนที่การใช้แรงงานคนที่ต้อง
ทำงานในสภาพอุณหภูมิติดลบอย่างแต่ก่อน

อุปสรรคที่ต้องเจอเมื่อเก็บในอุณหภูมิตำ

swisslog: Streamlined Logistics for Cold Chain Storage

Streamlined Logistics for Cold Chain Storage

เมื่อพิจารณาถึงคลังสินค้าที่ไม่ใช่ Deep-Freeze แล้ว พบว่าการใช้แรงงานคนทำงาน ในคลังสินค้าอุณหภูมิติดลบนั้น มักก่อให้เกิด ความเสียหายกับตัวสินค้า เกิดความผิดพลาด ในการหมุนเวียนสินค้า และมีปัญหาการเติม สินค้าผิดประเภท ซึ่งนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อ การผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว จึงได้ เริ่มมีการนำคลังสินค้า Deep-Freeze เข้ามาใช้ คลังสินค้าจัดเก็บอาหารแช่แข็งคุณภาพสูงที่ เห็นอย่างในทุกวันนี้ได้มีการนำระบบอัตโนมัติ เข้ามาใช้ โดยสามารถจัดเก็บสินค้าในแนวดิ่ง ได้เต็มความจุ ด้วยการใช้ ASRS (Automated Storage and Retrieval System) และเพราะ คลังสินค้า Deep-Freeze นี้เอง ที่ทำให้ สามารถจำแนกและหมุนเวียนสินค้าได้อย่าง แม่นยำ รวดเร็ว ด้วยความถูกต้องถึง 99.9% ในระดับการใช้พลังงานที่ตำกว่าการทำงาน โดยอาศัยแรงงานคนเหมือนอย่างทั่วไป

ASRS ทำงำนอย่ำงคุ้มค่ำ

การเบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าของ ASRS ไปยัง ตำแหน่งที่กำหนดนั้นถูกควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ จึงช่วยให้สินค้าในคลังเคลื่อนที่ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย ในคลัง สินค้าทุกสภาวะแวดล้อม ยิ่งเมื่อนำ ASRS เข้ามาใช้ในคลังสินค้าอุณหภูมิติดลบด้วย แล้ว จะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะยังคงให้ ประสิทธิภาพการทำงานในคลังแบบ Deep- Freeze ได้เทียบเท่ากับคลังสินค้าอัตโนมัติใน อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิเย็นเลยทีเดียว

ในการสื่อสารระหว่างตัว ASRS กับระบบ ลำเลียงนั้นทำได้โดยอาศัยอินฟราเรดหรือ ไวร์เลส เพื่อคอยป้อนข้อมูลของตำแหน่งที่ จะต้องรับและจ่ายพาเลทให้กับ ASRS และ เพราะสามารถควบคุมการทำงานของ ASRS ได้อย่างแม่นยำและผสานการทำงานให้เข้ากับ ระบบการจัดการคลังสินค้าได้ จึงทำให้ ASRS สามารถหยิบสินค้าในคลังตามหมายเลขที่ กำหนดได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถ หมุนเวียนสินค้าได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ

ใน ASRS ที่เรียกได้ว่าทันสมัยที่สุดนั้น จะ ใช้โครงสร้างผสานเพื่อควบคุมการเลื่อนไหล ของวัสดุ ซึ่งระบบนี้จะรวม ASRS ให้เข้า กันกับอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ ในคลังสินค้า Deep-Freeze เพื่อให้ระบบขนส่งทำงานได้ สอดคล้องกัน ซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพของระบบ

สร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวสินค้ำ

คลังสินค้าแนวดิ่งแบบ Deep-Freeze นั้น เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใช้จัดเก็บ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ที่ให้ความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบอัตโนมัติ  มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ระบบการ บริหารจัดการคลังสินค้าในคลัง จะทำงานร่วม กับ PLC ใน ASRS และระบบลำเลียง ทำให้ สามารถตรวจติดตามหมายเลขล็อต วันที่ผลิต และนำ้หนักของสินค้า ในขณะที่หน่วยขนถ่าย (Unit Load) และกล่องกำลังเคลื่อนที่ผ่านเพื่อ นำไปจัดเก็บยังคลังสินค้าได้