Friday, June 25, 2021

QR Codes Promotes Consumer Confidence

0
ผู้บริโภคนับวันจะยิ่งใส่ใจกับข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารยิ่งกว่าแต่ก่อนทั้งในแง่ของคุณภาพและความปลอดภัย ข้อมูลบนฉลากที่บ่งชี้ ส่วนผสมและวันหมดอายุอาจจะไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาอีกต่อไปแล้ว เมื่อผู้บริโภคยังต้องการทราบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพในกระบวนการผลิต ความ  ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้ออาหาร ระบบทวนสอบย้อนกลับจึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการให้ข้อมูลเส้นทางของอาหารนั้นๆ ตั้งแต่วัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิต จนมาถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังช่วยผู้ผลิตลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินค้า สามารถเรียกคืนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในปริมาณที่ควรจะเป็น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่และเป็นครัวของโลกจำเป็นที่จะต้องเริ่มนำเอาระบบการทวนสอบย้อนกลับเข้ามาใช้ในซัพพลายเชนอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ของไทย ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ต่างก็กำหนดกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเรื่องการสืบค้นย้อนกลับหรือสืบแหล่งที่มาของอาหาร   หนึ่งในข้อกำหนดที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกานำมาบังคับใช้กับประเทศผู้ส่งออกอาหาร...

The Drive Towards Automated Logistics Systems in Asia

0
กระบวนการจัดการคลังสินค้านั้นถือเป็น กุญแจสำคัญสำหรับทุกๆ โรงงานผลิต และ เช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ ที่ธุรกิจจะ ต้องพยายามหาวิธีการปรับปรุงให้เหมาะสม กับการดำเนินงานใน          โลจิสติกส์ เพื่อช่วยลด ต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไร โดย ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) นั้น ก็เป็นโซลูชันหนึ่งสำหรับ การลำเลียงวัสดุที่ได้รับความนิยมมากว่า  ทศวรรษแล้ว แต่ในเอเชียกลับยังมีการนำมา ใช้งานอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับฝั่งยุโรปและ สหรัฐอเมริกา   สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจยังลังเลที่จะนำระบบ คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับโลจิสติกส์นั้น ก็น่าจะมาจากมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการติด ตั้งเริ่มต้น บวกกับค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษา ที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง แต่จากตัวอย่าง ในอดีตก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า...

Gebo Engineering Solutions

0
Gebo Engineering Solutions: a new value proposition combining innovative thinking and world-class expertise Gebo Cermex is a company with a long track record of delivering...

Streamlined Logistics for Cold Chain Storage

0
ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหาร แช่เยือกแข็งเพิ่มมากขึ้น ผนวกกับภาวะตลาด ที่มีการแข่งขันสูงส่งผลให้ได้ผลกำไรไม่มาก เท่าที่ควร จึงเป็นสาเหตุให้ต้องหาแนวทาง ในการปรับปรุงซัพพลายเชนอุณหภูมิแช่แข็ง ด้วยวิธีการย่นเวลา เพิ่มความถูกต้องของ ออเดอร์ และรักษาคุณภาพของสินค้าเอาไว้ ให้ได้ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ค้าปลีก ทั้งหมดนี้ทำให้ ทั้งผู้ผลิตอาหาร ผู้ขนส่งกระจายสินค้า และ ผู้ค้าปลีก ต่างหันมาใช้คลังสินค้าอัตโนมัติแบบ Deep-Freeze แทนที่การใช้แรงงานคนที่ต้องทำงานในสภาพอุณหภูมิติดลบอย่างแต่ก่อน อุปสรรคที่ต้องเจอเมื่อเก็บในอุณหภูมิตำ Streamlined Logistics for Cold Chain Storage เมื่อพิจารณาถึงคลังสินค้าที่ไม่ใช่ Deep-Freeze แล้ว พบว่าการใช้แรงงานคนทำงาน ในคลังสินค้าอุณหภูมิติดลบนั้น มักก่อให้เกิด ความเสียหายกับตัวสินค้า เกิดความผิดพลาด ในการหมุนเวียนสินค้า และมีปัญหาการเติม สินค้าผิดประเภท ซึ่งนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อ การผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว...

The Drive Towards Automated Logistics Systems in Asia

0
กระบวนการจัดการคลังสินค้านั้นถือเป็น กุญแจสำคัญสำหรับทุกๆ โรงงานผลิต และ เช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ ที่ธุรกิจจะ ต้องพยายามหาวิธีการปรับปรุงให้เหมาะสม กับการดำเนินงานในโลจิสติกส์ เพื่อช่วยลด ต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไร โดย ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) นั้น ก็เป็นโซลูชันหนึ่งสำหรับ การลำเลียงวัสดุที่ได้รับความนิยมมากว่า  ทศวรรษแล้ว แต่ในเอเชียกลับยังมีการนำมา ใช้งานอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกา สิ่งแรกที่ต้องคิดคือต้นทุน The Drive Towards Automated Logistics Systems in Asia สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจยังลังเลที่จะนำระบบ คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับโลจิสติกส์นั้น ก็ น่าจะมาจากมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการติด ตั้งเริ่มต้น บวกกับค่าใช้...

Recent Posts