วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ย่อมทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Quality Products Come From Quality Raw Materials)

0
9616

นแต่ละปี อุตสาหกรรมอาหารของไทยนำ เข้าและส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมาก สินค้า ที่นำเข้ามามีทั้งที่เป็นอาหารสำหรับบริโภค โดยตรงและใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงาน แปรรูป ซึ่งผู้ผลิตอาหารต้องตระหนักและให้ ความสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความ ปลอดภัย

วัตถุดิบก็มีส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ คุณภาพผลิตภัณฑ์ หากวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ แล้ว อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีคุณภาพ ตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบและ ควบคุมคุณภาพ โดยกำหนดให้มีการจัดการ ต่างๆ ตามตัวอย่างด้านล่าง

เกณฑ์หรือมาตราฐานการรับวัตถุดิบ

เพื่อให้ได้วัตถุดิบตรงตามที่ต้องการ เพราะเมื่อ วัตถุดิบไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามที่กำหนด แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการปนเปื้อน หรือเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้

การคัดเลือกและการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ

เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่ได้ รับจากผู้ขาย รวมทั้งความคงที่ของคุณภาพ วัตถุดิบที่ได้รับ ดังนั้น จึงต้องมีการประเมิน ผู้ขายและขึ้นทะเบียนผู้ขายไว้ด้วย ดังตัวอย่าง ของระบบ HACCP ซึ่งใช้ Approved Vendor List (AVL) / Supplier List (ASL) เป็นเงื่อนไข ในการควบคุมอันตรายทางเคมีของวัตถุดิบ ทุกรุ่น ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติการควบคุม สารที่ดีของผู้ขายในการตรวจติดตาม โดย ไม่ต้องรอผลการวิเคราะห์

การตรวจสอบวัตถุดิบในขั้นตอนการรับเข้า

เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่รับเข้าถูกควบคุม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยต้องพิจารณาทั้ง อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

การเก็บรักษาวัตถุดิบ

ก่อนส่งเข้ากระบวนการ ผลิต ซึ่งต้องมีวิธีและกระบวนการจัดเก็บ วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้เกิดการ ปนเปื้อนหรือการเพิ่มความเสี่ยงของอันตราย ในระหว่างการจัดเก็บ                                                                                                                                                                                                    สถานที่เก็บวัตถุดิบควรจะถูกออกแบบให้ สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่าง วัตถุดิบด้วยกัน หรือวัตถุดิบกับวัสดุอื่นๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ เช่น ถุง ถังบรรจุ ชั้นวาง และพาเลท ต้องไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิด อันตรายได้ สิ่งที่สำคัญอีกประการคือการ ลำดับการใช้งาน วัตถุดิบที่มาก่อนควรนำมา ใช้ก่อน (First In First Out: FIFO)

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบต้องพิจารณาถึง อันตรายทั้ง 3 สาเหตุด้วยกัน โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของ ผู้บริโภคได้ ดังนั้น การทราบผลทดสอบที่รวดเร็ว จะช่วยให้สามารถจัดการแก้ไขและป้องกัน การปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง เพิ่มขีดความสามารถของการผลิตได้ด้วย โดยสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา ที่กำหนด ทั้งยังช่วยปกป้องแบรนด์สินค้าได้ ด้วยเช่นกัน