หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีหลังการเก็บเกี่ยว (Innovative Approach for Fruit Quality After Harvest)

0
1298

ผู้บริโภคมักใช้คุณสมบัติต่างๆ มาเป็นเกณฑ์ ในการเลือกซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส รสชาติ และ คุณค่าทางอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค ผลไม้เมื่ออยู่บนชั้นวางจะต้อง ไม่มีตำหนิ มีความแก่และความสุกที่พอดี และมีความสด โดยลักษณะคุณภาพส่วนใหญ่ นั้นเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในระหว่างที่ผลไม้กำลังโต เท่านั้น แต่ยังมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม หลังการเก็บเกี่ยวอีกด้วย เช่น อุณหภูมิและ บรรยากาศในระหว่างการเก็บ

แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้บริโภคจะได้ผลไม้ ที่มีคุณภาพ นั่นทำให้มีความจำเป็นในการใช้ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีหลังการเก็บเกี่ยวและ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพในหลายๆ ด้าน เพื่อติดตามคุณภาพของผลไม้ตลอดห่วงโซ่ หลังการเก็บเกี่ยว แต่ในบางครั้งวิธีทั่วๆ ไป ก็ไม่อาจบอกลักษณะคุณภาพของผลไม้ได้ อย่างแม่นยำ ดังนั้น เพื่อที่จะศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับกลไกทาง ชีวเคมีที่ส่งผลต่อคุณภาพภายในของผลไม้ ให้ดียิ่งขึ้น จึงได้เกิดการพัฒนาเป็นเทคนิค โอมิกส์ (Omics) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลังการ เก็บเกี่ยวล่าสุด สำหรับนำมาใช้ประเมินการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 


More on AFB Vol. 13 Issue 72