ประกวดสูตรอาหาร Rice plus award 2018

0
1333

RICE PLUS AWARD 2018

RICE PLUS AWARD 2018 คือ การประกวดชิงรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าวส่งออกเชิงพาณิชย์ จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทย และยกระดับจากความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ สู่การเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เกิดจากการต่อยอดด้วย นวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย และขยายโอกาสในการบริโภค และการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก ทั้งยังสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โมเดล“Thailand 4.0”

รูปแบบการประกวด

กําหนดจัดการประกวดใน 2 รูปแบบ คือ

1) การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย (International Rice Recipe Contest)
เปิดรับและเชิญชวนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศร่วมคิดค้นสร้างสรรค์สูตรอาหารที่ปรุงจากข้าวไทยส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ คุณภาพความหลากหลาย และคุณประโยชน์ของข้าวไทย พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มเป้าหมายชาวไทยและต่างชาติ

2) การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย (Innovative Rice Product Contest)
เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และนักวิจัยไทยร่วมส่งผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย และ/หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ เข้าร่วมการประกวดเพื่อแสดงศักยภาพ และสร้างโอกาสต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.riceplusaward.com