WRI เสนอการบริโภคโปรตีนอย่างยั่งยืน ด้วยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมลง

0
1728

ดย WRI หรือ World Resources Institute ซึ่งเป็นสถาบันการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน ได้ออกมาเรียกร้องให้ประชากรบนโลกลดการบริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์นมลง เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรการผลิตที่มหาศาลและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตมากกว่าผลิตภัณฑ์จากพืช ซึ่งส่งผลไปถึงความมั่นคงด้านอาหารในอนาคตข้างหน้า

จากรายงานของ WRI ยืนยันว่า โลกยังมีช่องว่างในด้านแคลอรีของผลผลิตการเกษตรอยู่สูงถึง 70% และในปี 2593 จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ ราว 3 พันล้านคน จะเป็นประชากรชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมือง ที่มีความต้องการบริโภคเนื้อมากขึ้น ซึ่งนี่หมายึงการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้นสำหรับการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์นมเช่นกัน

โดยรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยตระหนักถึงความจริงที่ว่า ไม่อาจยับยั้งพฤติกรรมการบริโภคเนื้อของผู้คนลงได้อย่างสิ้นเชิง แต่ก็พยายามแสดงให้เห็นว่าการลดอัตราการบริโภคเนื้อลงนั้น เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอย่างชัดเจน

ในเนื้อหารายงาน ได้แสดงถึงพฤติกรรมการบริโภคของอาสาสมัคร 8 คนที่ได้ลดการบริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์นมลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยแสดงถึงผลการใช้ทรัพยากรต่างๆ และอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนจากพฤติกรรมการบริโภคของคนเหล่านี้ ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคนที่มีการบริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์นมตามปกติ โดยสามารถลดการใช้ทรัพยากรลงในอัตราเฉลี่ยถึง 50% เลยทีเดียว

ซึ่งรายงานยังแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัวนั้นเป็นอาหารที่ให้ผลผลิตน้อยที่สุด โดยเทียบกับปริมาณอาหารที่วัวกินเข้าไป ซึ่งแคลอรีเพียง 1% และโปรตีนเพียง 4% เท่านั้น ที่ถูกแปรให้กลายเป็นอาหารที่คนนำไปบริโภค เมื่อเทียบกับสัตว์ปีกที่สามารแปรแคลอรีและโปรตีนให้กลายเป็นอาหารได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า

ในรายงานยังได้กล่าวอีกด้วยว่า คนในยุคปัจจุบันยังบริโภคโปรตีนสูงกว่าที่ร่างกายต้องการมากถึงเกือบ 2 เท่า จึงควรมีการลดอัตราการบริโภคเนื้อสัตว์ลง และหันไปบริโภคแหล่งโปรตีนอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น

 


SOURCEwww.globalmeatnews.com