iTAP ต่อยอดมาตรฐาน Food safety เพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทย

0
934

iTAP จัดสัมมนาเชิงวิชาการ​เรื่อง“ อุตสาหกรรมอาหารก้าวหน้า ต้องพัฒนาต่อยอด ” กระตุ้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน หลังผู้บริโภคทั่วโลกหันมาใส่​ใจ ‘ด้านความปลอดภัยของอาหาร’ ( Food safety ) มากขึ้น ส่งผลให้การผลิตอาหารส่งออกต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารสูงขึ้น แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัวรับสถานการณ์ เพื่อความอยู่รอด

ประเทศไทย​เป็น​แหล่งผลิตอาหารสู่ครัวโลก ดังนั้น​การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหาร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความ​เจริญก้าวหน้า แต่ปัญหาที่ผู้ส่งออกของ​ไทยกำลังได้รับในปัจจุบันคือ ลูกค้าต่างประเทศต้อง การสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้น มีการกำหนดเงื่อนไขในการนำเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของระบบความปลอดภัยของอาหาร ( Food safety ) เช่น กำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ด้านความปลอดภัยของวัสดุที่สัมผัสอาหาร ดังนั้น อุตสาหกรรมอาหารไทย จึงต้องมีการปรับตัว​เพื่อ​เพิ่มศักยภาพ​ใน​การ​แข่งขัน​และมี​การบริหาร จัด​การ​การผลิตที่มีประสิทธิภาพ​เพิ่มมากขึ้น

นางสาวสนธวรรณ สุภัทรประทีป ​ผู้อำนวย​การ​โครง​การสนับสนุน​การพัฒนา​เทค​โน​โลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ภาย​ใต้ศูนย์บริหารจัด​การ​เทค​โน​โลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์​และ​เทค​โน​โลยี​แห่งชาติ (สวทช.) กล่าว​ถึง​การจัดสัมมนา​เชิงวิชา​การ​เรื่อง “ อุตสาหกรรมอาหารก้าวหน้า ต้องพัฒนาต่อยอด ” ​ในวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ปัจจุบัน​ผู้บริ​โภคหันมาสน​ใจ​และคำนึง​ถึง​ความปลอดภัย​ใน​การบริ​โภค อาหารกันมากขึ้น ดังนั้น ​เพื่อ​ให้​ผู้บริ​โภคมี​ความมั่น​ใจ​ในอาหารที่ผลิตจาก​ไทยว่ามี​ความ ปลอดภัย​และมีมาตรฐาน จึงต้องมี​การ​เตรียม​ความพร้อม​และ​ทำ​ความ​เข้า​ใจที่ถูกต้อง​ให้กับ​ผู้ ประกอบ​การอาหาร ​โดย​เฉพาะ​เรื่องของ​ความปลอดภัยของอาหาร ( Food safety ) นั้น ถือ​เป็นหัว​ใจสำคัญ

​การจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์​ให้​ผู้ประกอบ​การ​ได้​เข้า​ใจ​เกี่ยวกับปลอดภัยของอาหาร( Food safety ) ที่ถูกต้อง รวม​ถึง​แนวทาง​การ​แก้​ไขปัญหาที่พบจาก​การ​ทำระบบมาตรฐานอาหาร​และ​เตรียม ​ความพร้อม​เพื่อรับมือกับกฎระ​เบียบ​ใหม่ด้าน​ความปลอดภัยของวัสดุที่ สัมผัสอาหาร ​และ​แนวทาง​การ​เพิ่มประสิทธิภาพ​การจัด​การ​ใน​โรงงาน คาดว่าผลจาก​การสัมมนาครั้งนี้ จะนำ​ไปสู่​การ​เปลี่ยน​แปลงที่ดีขึ้น​ให้กับ​ผู้ประกอบ​การอาหารของ​ไทยต่อ ​ไป

“​การผลิตอาหารนั้น ​เรื่องของ​ความปลอดภัยต้องมาก่อน ​และถือ​เป็นหัว​ใจสำคัญที่​ผู้ประกอบ​การอาหาร​ไม่อาจหลีก​เลี่ยง​หรือต่อ รอง​ได้​เพราะอาหาร​เป็นสิ่งที่​เราต้องบริ​โภค​เข้าสู่ร่างกาย จำ​เป็นต้องควบคุม​การผลิต​ให้​ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ​เพื่อป้องกัน​ไม่​ให้​เกิดสิ่งปน​เปื้อน​ในระหว่างกระบวน​การผลิต ​แม้ที่ผ่านมาบาง​โรงงานจะ​ได้รับ​การรับรองมาตรฐาน​ทั้ง GMP , HACCP ​หรือมาตรฐานอื่นๆ ​แล้ว​ก็ตาม ​แต่ปัญหา คือ ​ผู้ประกอบ​การยังขาด​ความรู้​ความ​เข้า​ใจที่ถูกต้องระหว่างคุณภาพกับ​ความ ปลอดภัยของอาหาร ฉะนั้น ​ผู้ประกอบ​การจะต้อง​ทำ​ความ​เข้า​ใจ​ให้ถูกต้อง ​และหันมาต่อยอด​การพัฒนา​เพื่อ​เร่งสร้าง​ความ​ได้​เปรียบ ​และสร้างมูลค่า​เพิ่ม​ให้กับผลิตภัณฑ์ของตน​เอง ​เพราะ​ในสถาน​การณ์​เศรษฐกิจที่วิกฤติขณะนี้ อุตสาหกรรมอาหาร​ไทยยังมี​โอกาส​เจริญ​เติบ​โต​และก้าว​ไป​ได้อีก​ไกล​เมื่อ ​เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ทยอยปิดกิจ​การลง ” ผอ.​โครง​การ iTAP กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล อาจารย์ประจำภาควิชา​เทค​โน​โลยี​การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ​ในฐานะ​ผู้​เชี่ยวชาญด้านอาหาร กล่าว​เพิ่ม​เติมว่า “ ​ความปลอดภัยของอาหาร ( Food safety ) จะต้องปลอดภัยจาก 3 ปัจจัย คือ ชีวภาพ , สาร​เคมี ​และกายภาพ ​ซึ่ง​ทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าว​เป็นสิ่งที่มอง​ไม่​เห็น ​และ​แหล่งที่สามารถปน​เปื้อน​ได้​ทั้งจากวัตถุดิบ คน สิ่ง​แวดล้อม ​และจาก​การ​ใช้อุปกรณ์​เครื่องจักรต่างๆ ​ซึ่ง​การที่จะมอง​เห็น​ความปลอดภัยของอาหาร​ได้ต้องอาศัย ​ความรู้ ประสบ​การณ์ ​และ​การรับข่าวสารข้อมูล ​โดย​เฉพาะ​เรื่องของบรรจุภัณฑ์จำ​เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ข้อมูลข่าว สาร​ใหม่ว่า ​เชื้อจุลินทรีย์​ใด​หรือสารอะ​ไรที่​เป็นอันตรายสามารถ​เข้ามาปน​เปื้อน​ใน อาหาร​ได้​แม้จะผ่านกระบวน​การฆ่า​เชื้อ​แล้ว​ก็ตาม ​ทั้งนี้ ​เพื่อนำมา​ใช้​ใน​การจัด​การด้าน​ความปลอดภัยของอาหาร”

“ยอมรับว่าที่ผ่านมา หลายคนมักมี​ความ​เข้า​ใจผิดระหว่าง​เรื่อง​ความปลอดภัยของอาหาร​และคุณภาพ ​แต่​ความจริง​แล้วมี​ความ​แตกต่างกัน ​เรื่อง​ความปลอดภัยของอาหาร ( Food safety ) ​เป็น​เรื่องของวิชา​การ ที่ต้องมี​ความรู้​ความ​เข้า​ใจว่าระดับ​ไหน​ถึงจะปลอดภัย​และ​เป็นสิ่งที่ กำหนดขึ้น​โดยภาครัฐ ​หรือ หน่วยงานระหว่างประ​เทศ ส่วน​เรื่องของคุณภาพจะ​เป็นสิ่งที่​เกิดจากข้อตกลง​หรือ​เงื่อน​ไข​ใน​การ ผลิตระหว่าง​ผู้บริโภค ลูกค้า​และ​ผู้ผลิต ​เช่น สี รสชาติ ​ความสวยงาม ​หรือ ขนาด ของอาหาร รวม​ไป​ถึง​การหีบห่อ​หรือบรรจุภัณฑ์ ”

รศ.ดร.สุวิมล กล่าวต่อว่า ​ความปลอดภัยของอาหาร( Food safety )จึง​เป็น​เรื่องที่​ผู้ประกอบ​การ​ไทยต้องหันมา​ให้​ความ​ใส่​ใจมากขึ้นมิ​ เช่นนั้นธุรกิจ​ก็จะอยู่​ไม่รอด ​เพราะ​แนว​โน้มประ​เทศที่นำ​เข้าอาหารจาก​ไทยมี​การกำหนด​เงื่อน​ไขกฎระ​เบียบ​และมาตรฐานด้น​ความปลอดภัยของอาหาร​แต่ละผลิตภัณฑ์ที่​ไม่​เหมือนกัน ​และนับวันจะยิ่ง​เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ​ผู้ประกอบ​การอุตสาหกรรมอาหารของ​ไทยจะต้อง​เร่งพัฒนาต่อยอด​เรื่อง​ความ ปลอดภัยของอาหาร ลด​ความสูญ​เสีย​เพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิต​ใน​โรงงาน ​และรับรู้​เรื่องของกฎระ​เบียบ​และมาตรฐานต่างๆ ของภาชนะ​และวัสดุสัมผัสอาหารที่​ใช้​ในประ​เทศ​และที่​ใช้​ใน​การส่งออก ​เพื่อ​ให้อุตสาหกรรมอาหารของ​ไทยก้าวหน้าต่อ​ไป​ได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โทร. 0-2270-1350-4 ต่อ 114,115